Refundiranje

- Upoznati ste sa cijenom programa koju ste platili IWT -u i vašem lokalnom predstavniku.

- Razumijete i saglasni ste sa IWT uslovima refundiranja koji su vam na raspolaganju preko vašeg lokalnog predstavnika.

- IWT će izvršiti refundaciju i izvršiti isplatu prema gore navedenim IWT uslovima refundiranja na kraju programa za koji ste se prijavili.

Razumjeli ste i saglasni ste sa sledećim odredbama  u slučaju spora:

  1. Arbitraža: Razumijete i saglasni ste da će se o bilo kojem sporenju, kontroverzama ili potraživanjima koja na bilo koji način proističu iz Opštih uslova, ili su vezana za vaše učešće na IWT programu, ili za IWT Premium plasman servis, odlučivati od strane neutralnog, isključivog i ugovornog Arbitražnog suda u San Francisku, Kalifornija, SAD. Arbitraža  će se sprovesti uz pomoć neke agencije ili  arbitra koji će biti dogovoren između vas i IWT ili, u protivnom, pred arbitrom koga će odrediti Američka Asocijacija za Arbitražu. Kako vi, tako i IWT, možete putem telefona da prisustvujete na arbitražnom ročištu. Bilo koja odluka arbitraže može biti primjenjana i od strane bilo kog nadležnog federalnog, ili  državnog suda  San Francisko okruga, Kalifornija, SAD. U svakoj radnji, uključujući i arbitražu, a koja je u vezi sa vašim učešćem na IWT programu ili IWT Premium Plasman servisu, strana koja dobije u sporu biće u mogućnosti da povrati sve realne troškove, uključujući i troškove advokata. Strana koja izgubi spor će biti isključivo odgovorna za sve troškove arbitraže. Svaka rasprava o razumnosti tih troškove biće određena od strane arbitra.
  2. Izdvajanje: U slučaju da bilo koja odredba Opštih uslova ili njihova primjena bude nevažeća, nezakonita ili neprimjenljiva iz bilo kog razloga, te odredbe neće imati efekta na druge odredbe Opštih uslova kojima se može dati snaga i bez nevažećih, nezakonitih i neprimjenljivih odredbi.
  3. Odricanje: IWT neće napraviti nikakav izuzetak kada je u pitanju neizvršenje bilo koje klauzule ovih Opštih uslova sa vaše strane i neizvršenje će biti tumačeno kao odricanje od Opštih uslova. Ni jedno odricanje neće biti prihvatljivo ukoliko nije iznijeto u pismenoj formi i potpisano od strane IWT.
  4. Naslovi upotrebljeni u Opštim uslovima služe isključivo radi lakšeg tumačenja i nisu obavezijući.
  5. Važeći zakoni: ovi Opšti uslovi podliježu važećim zakonima države Kalifornija, SAD, bez obzira na principe o sukobu zakonskih propisa.

* Pročitao sam i razumio/razumjela uslove ovog ugovora na srpskom jeziku.

* Pažljivo sam poročitao uslove ovog ugovora, imao sam prilike da postavim pitanja i dobijem savjet u vezi njihovog značenja i da ih u potpunosti razumijem.

* Saglasan sam da ću se pridržavati uslova ovog ugovora.

*  Potpisom potvrđujem da prihvatam program putovanja organizatora i Opšte uslove putovanja organizatora, kao i da sam primio informaciju o mogućnostima putnog osiguranja.

  • Majke Jugovića 1
  • Studentski dom Nikola Tesla Paviljon br. I
  • +387 65 823 007
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.nfoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.columbus.ba

WORK AND TRAVEL

Top